Følgende betingelser og vilkår er opdateret den 1. januar 2023


Enhver ydelse, som leveres af ONLINEREGNSKAB A/S til kunden, udføres under de nedenfor anførte forretningsbetingelser. Kunden accepterer at forretningsbetingelserne skal være en del af aftalen ved at klikke på checkboksen ud for ”Godkend betingelser” i forbindelse med oprettelsen. Kunden tiltræder således, at en juridisk bindende aftale mellem ONLINEREGNSKAB A/S og kunden kan indgås elektronisk og have samme virkning som en almindelig skriftlig aftale.

Den leverede ydelse

ONLINEREGNSKAB A/S stiller en webapplikation til rådighed til brug for bogføring af regnskabsmateriale og håndtering af moms. Applikationen kan tilgås fra Internettet via browser. Ved tegning af abonnement gives adgang til yderligere funktionalitet og moduler. Der kan være moduler, som faktureres med yderligere særskilt abonnement eller med løbende forbrug. Løsningen udbydes som en online tjeneste og data gemmes for kunden på servere administreret af ONLINEREGNSKAB A/S.

Betaling

Alle prisangivelser er eksklusive moms og eventuelle andre afgifter. Abonnementsbetalinger faktureres forud for 1 eller 12 måneder i henhold til det enhver tid af kunden valgte. Prisen for forudbetaling varierer i henhold til længden af fornyelsesperioden. Beløb forfalder netto kontant og trækkes på et kreditkort eller debetkort som tilknyttes. Der kan kun benyttes betaling med kort. ONLINEREGNSKAB A/S indhenter autorisation til korttræk hos dennes kortindløser til brug for løbende automatisk træk af abonnement. Ved tilknytning af kort udsendes en kvittering om dette på e-mail. Ved første dag i en ny periode trækkes automatisk abonnement for næste periode. Ved korrekt gennemførsel af træk på kort sendes en kvittering på e-mail med korttransaktionsnummer. Hvis beløbet ikke trækkes, stopper abonnementet og dertilhørende services indtil et nyt gyldigt kort registreres og der igen kan trækkes beløb svarende til betaling for en ny periode. Bemærk at der kan findes korttyper, som desværre ikke kan benyttes til abonnementstræk og derfor ikke kan blive tilknyttet.

Skift af kort kan ske via funktionen til dette inde i systemet. Den gamle kortregistrering vil herefter blive slettet og den nye kortregistrering benyttes herefter. Korttræk sker først efter udløb af opsigelsesperioden og der vil derfor ikke blive trukket dobbelt for allerede betalt periode.

Ved opsigelses af abonnement slettes tilhørende kortregistrering.

Kundens pligter

Ved oprettelse af ONLINEREGNSKAB A/S webapplikation indestår kunden for, at han/hun har retten til det pågældende virksomhedsnavn, og kunden friholder ONLINEREGNSKAB A/S for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af regnskabsnavn krænker andres rettigheder herunder varemærkerettigheder. Kunden forpligter sig til at anvende den tildelte plads og dertil knyttede ydelser på en sådan måde, at der ikke herved krænkes gældende love eller forskrifter. Kunden må således ikke under nogen omstændigheder under anvendelse af ydelserne fra ONLINEREGNSKAB A/S give adgang til pædofilt, pornografisk, racistisk eller andet materiale, som i almindelighed anses for groft krænkende. Ligeledes forpligter kunden sig til ikke at etablere links til andre steder på Internettet, hvor sådant materiale må antages at være tilgængeligt. Kunden forpligter sig til ikke at krænke andres immaterielle rettigheder eller i øvrigt medvirke til, at sådanne krænkelser vil kunne finde sted etablere links til andre steder på Internettet, hvor sådant materiale må antages at være tilgængeligt. Såfremt ONLINEREGNSKAB A/S konstaterer overtrædelser af kundens pligter som anført ovenfor, betragtes det som væsentlig misligholdelse, og ONLINEREGNSKAB A/S kan med øjeblikkelig virkning ophæve den indgåede aftale og således afbryde enhver forbindelse til kundens webapplikation.

Immaterielle Rettigheder

ONLINEREGNSKAB A/S bevarer alle rettigheder til software, knowhow, opfindelser og lignende, som udvikles eller anvendes af ONLINEREGNSKAB A/S i forbindelse med de aftalte leverancer. Alle rettigheder til data, der tilvejebringes af kunden, tilhører kunden eller tredje part. ONLINEREGNSKAB A/S er databehandler mens kunden er dataansvarlig i henhold til Persondataloven.

Ansvarsbegrænsning

ONLINEREGNSKAB A/S er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af ONLINEREGNSKAB A/S med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:

  • Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige den årlige betaling for den service, som har givet anledning til at kravet rejses.

  • ONLINEREGNSKAB A/S skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at ONLINEREGNSKAB A/S ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, medmindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

  • Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra netværksoperatør eller underleverandør, kan kunden ikke opnå fra erstatning fra ONLINEREGNSKAB A/S.

Force Majeure

Såfremt ONLINEREGNSKAB A/S ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for ONLINEREGNSKAB A/S kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, svigtende ydelser fra tele- og netværksleverandører eller lignende, skal ONLINEREGNSKAB A/S være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser så længe sådan situation består. Kunden vil tilsvarende få en til den nævnte periode svarende forholdsmæssig reduktion af abonnementsbetalingerne for de ydelser, som ikke er til rådighed på grund af de nævnte forhold. Er de aftalte ydelser ikke til rådighed for kunden senest efter 10 dage, kan kunden opsige aftalen uden varsel, og der vil da ske en opgørelse af betalingsforpligtelserne med opsigelsesdatoen som skæringsdag, idet der dog som nævnt ovenfor ikke skal betales for den periode, hvor en ydelse ikke har været til rådighed for kunden.

Backup

ONLINEREGNSKAB A/S har etableret backup procedurer, der kopierer alle aktiviteter og transaktioner og lagrer dem på en sådan måde, at alle systemer og data kan genatableres til bestemte tidspunkter tilbage i tiden. Der tages det forbehold, at data fra tidspunktet for seneste backup og frem til et totalt systemnedbrud vil kunne gå tabt og skal genskabes på anden vis. Dette vil dog udelukkende ske i det værst mulige scenarie og med stor sandsynlighed ikke overstige 24 timers aktivitet og dataregistrering.

Vi overholder de krav som er gældende i Lov om bogføring af 24. maj 2022 og tilhørende bekendtgørelser med hensyn til backup procedurer samt fysiske placering af backupdata.

Begrænsninger for brug

Løsningen er som udgangspunkt ubegrænset i form af brug og er designet til normal brug for en virksomhed. Der er begrænsninger for antallet af transaktioner pr. tid for hver enkel bruger. ONLINEREGNSKAB A/S forbeholder sig ret til at begrænse brug pr. tid, så den delte løsning kan fungere for alle brugere på systemet. ONLINEREGNSKAB A/S forbeholder sig desuden ret til at opsige eller udelukke brugere, som benytter systemet uhensigtsmæssigt og dermed forstyrrer den generelle drift i form at overbelastning eller lignende.

Opsigelse

Den aftalte service kan af ONLINEREGNSKAB A/S opsiges med 30 dages varsel til den første i måneden. Kunden kan opsige abonnement til udgangen af den periode som er betalt for. Der tilbagebetales ikke abonnement. Abonnement kan opsiges ved at kontakte ONLINEREGNSKAB A/S skriftlig med ønske herom eller ved at benytte nedlæggelsesfunktionen i webapplikationen. Ved opsigelse fremsendes en kvittering pr. e-mail. Inden perioden for betalt abonnement skal kunden flytte eller slette alle data og informationer, som befinder sig i de tildelte moduler.

Opbevaring og udlevering af data

I henhold til Lov om bogføring af 24. maj 2022 opbevares alle data i regnskabet i 5 år plus indeværende år. Dette gælder uanset om abonnement/kundeforhold er aktivt eller ophørt.

I tilfælde af lovgivning kræver det, udleveres data fra regnskab til relevante myndigheder på anmodning i et maskinlæsbart format. Før udlevering sikrer ONLINEREGNSKAB A/S sig dokumentation for at der anvendes korrekt retsgrundlag - f.eks. ved henvisning til lovtekst eller udleveringsordre fra en domstol.

Ved udlevering fører og gemmer ONLINEREGNSKAB A/S en log for udlevering i form af tidspunkt, omfang, til hvilken myndighed med kontakt samt dokumentation for retsgrundlag benyttet ved udleveringen.

Ændring af forretningsbetingelser og priser

ONLINEREGNSKAB A/S har ret til at ændre vilkår og priser med 30 dages varsel til ikrafttrædelse den første i måneden. Varslingen sker ved opdatering på siden https://onlineregnskab.dk. Såfremt kunden i denne anledning måtte ønske at opsige abonnementet, kan aftalen opsiges som anført ovenfor.